Privacy statement

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy statement. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt en zullen uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in onze database.

Wie zijn wij?

Yuverta is gevestigd aan De Molen 94, 3995 AX te Houten en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De beheerder van deze website die o.a. verantwoordelijk is voor de hosting en de beveiliging is Solutions Factory. Voor vragen kunt u contact opnemen met: inkoop@yuverta.nl.

Websitebezoek

Wij gebruiken technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft als kandidaat of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wanneer u beslist om deze gegevens niet in te vullen kunt u mogelijk geen gebruik maken van (een deel) van de website en de DAS. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over het verzamelen van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail inkoop@yuverta.nl contact met ons opnemen. Wanneer u van mening bent dat uw vraag, opmerking of klacht onvoldoende is gehoord kunt u contact opnemen met het loket voor informatiebeveiliging en privacy via ibploket@yuverta.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij aanmaken van een zoekopdracht:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.

Bij aanmaken van een eigen account (Mijn account)/offreren op een opdracht:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), werkervaring, referenties en uurprijs en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en video - op vrijwillige basis;
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die vereist zijn voor of gerelateerd zijn aan de uit te voeren opdracht.

Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig en alleen wanneer dat op basis van de wettelijke grondslagen is toegestaan. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, of gegevens over iemands onrechtmatig of hinderlijk gedrag en strafrechtelijke veroordelingen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Yuverta heeft de persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het beoordelen van uw offerte;
 • De vorming van een (verplicht) dossier rondom de inhuuropdracht;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Uw privacy: inzage en/of wijzigen gegevens

In uw eigen account (Mijn account) heeft u inzage in en beheer over een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens. U kunt uw account op elk moment zelf verwijderen waarmee genoemde gegevens niet langer beschikbaar zijn. Wanneer u uw account verwijdert zullen wij al uw persoonsgegevens waarvoor geen andere bewaarplicht geldt, direct verwijderen.

Wie gebruikt uw persoonsgegevens?

Bij account en/of offerte op de Inhuurdesk (indien van toepassing): de in de opdracht genoemde contactpersonen (recruiters) en/of de betreffende manager(s).

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Als basis van de bewaartermijnen van archiefbescheiden van onderwijs organen wordt er gebruik gemaakt van de in augustus 2017 gepubliceerde ontwerpselectielijst. In dit document is het volgende te lezen met betrekking tot de bewaartermijnen:

Naam

Referentie

Tekst

Termijn

Actie

Aanbestedingen

art. 2:10 BW; art. 3:15i BW (termijn)

Aanbestedingsdossier (nota van inlichtingen, aanbestedingsdocument, leidraad met bijlagen, strategiedocument)

7 jaar

Vernietigen

Offertes gegund

art. 2:10 BW; art. 52 AWR; art. 3:15i BW (termijn)

Na afloop contract

7 jaar

Vernietigen

Offertes niet gegund

Europese richtlijn 2014/24 EU (termijn)

Na gunning

1 jaar

Vernietigen

Europese aanbesteding: offertes niet gegund

Europese richtlijn 2014/24 EU (termijn)

Na gunning

4 jaar

Vernietigen

Bezwaren rond gunning

Na gunning

4 jaar

Vernietigen


Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Yuverta diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Tevens wordt deze website gehost bij een hostingbedrijf dat is voorzien van een ISO 27001 certificaat.

Welke rechten heeft u?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als betrokkene onder meer het recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met inkoop@yuverta.nl. U dient er echter rekening mee te houden dat vernietiging van uw persoonsgegevens eveneens zal leiden tot het vernietigen van uw registratie in de DAS. Wanneer u hieraan wilt blijven deelnemen is het noodzakelijk om na vernietiging opnieuw de toelatingsprocedure te doorlopen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met het loket voor informatiebeveiliging en privacy via e-mail ibploket@yuverta.nl. Dit is ook het contactadres van onze Functionaris voor gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in het Privacystatement. Deze versie is opgesteld in juli 2022.